ഓൺലൈൻ വീഡിയോ ഡൗൺലോഡർക്കുള്ള സേവന നിബന്ധനകൾ

ഓൺലൈൻ വീഡിയോ ഡൗൺലോഡറിലേക്ക് സ്വാഗതം

ഈ നിബന്ധനകളും വ്യവസ്ഥകളും https://online-videos-downloader.com/ എന്നതിൽ സ്ഥിതിചെയ്യുന്ന ഓൺലൈൻ വീഡിയോ ഡൗൺലോഡർമാരുടെ വെബ്‌സൈറ്റിന്റെ ഉപയോഗത്തിനുള്ള നിയമങ്ങളും നിയന്ത്രണങ്ങളും വിവരിക്കുന്നു. ഈ വെബ്സൈറ്റ് (online-videos-downloader.com) ആക്സസ് ചെയ്യുന്നതിലൂടെ നിങ്ങൾ ഈ നിബന്ധനകളും വ്യവസ്ഥകളും അംഗീകരിക്കുന്നതായി ഞങ്ങൾ അനുമാനിക്കുന്നു. ഈ പേജിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന എല്ലാ നിബന്ധനകളും വ്യവസ്ഥകളും സ്വീകരിക്കാൻ നിങ്ങൾ സമ്മതിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ ഓൺലൈൻ വീഡിയോ ഡൗൺലോഡർ ഉപയോഗിക്കുന്നത് തുടരരുത്. ഇനിപ്പറയുന്ന പദാവലി ഈ നിബന്ധനകൾക്കും വ്യവസ്ഥകൾക്കും സ്വകാര്യതാ പ്രസ്താവനയ്ക്കും നിരാകരണ അറിയിപ്പിനും എല്ലാ കരാറുകൾക്കും ബാധകമാണ്: “ക്ലയന്റ്”, “നിങ്ങൾ”, “നിങ്ങളുടെ” എന്നിവ നിങ്ങളെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു, ഈ വെബ്സൈറ്റിൽ ലോഗ് ചെയ്യുന്ന വ്യക്തിയും കമ്പനിയുടെ നിബന്ധനകളും വ്യവസ്ഥകളും പാലിക്കുന്നു. "കമ്പനി", "നമ്മൾ", "ഞങ്ങൾ", "ഞങ്ങളുടെ", "ഞങ്ങൾ" എന്നിവ ഞങ്ങളുടെ കമ്പനിയെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. “പാർട്ടി”, “പാർട്ടികൾ” അല്ലെങ്കിൽ “ഞങ്ങൾ” എന്നത് ക്ലയന്റിനെയും നമ്മളെയും സൂചിപ്പിക്കുന്നു. കമ്പനിയുടെ പ്രഖ്യാപിത സേവനങ്ങൾ നൽകുന്നതിന് അനുസൃതമായി, ക്ലയന്റ് ആവശ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റുന്നതിനായി ഏറ്റവും ഉചിതമായ രീതിയിൽ ക്ലയന്റിനുള്ള ഞങ്ങളുടെ സഹായ പ്രക്രിയ ഏറ്റെടുക്കുന്നതിന് ആവശ്യമായ ഓഫർ, സ്വീകാര്യത, പേയ്‌മെന്റിന്റെ പരിഗണന എന്നിവയെയാണ് എല്ലാ നിബന്ധനകളും സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. നെതർലാൻഡ്‌സിന്റെ നിലവിലുള്ള നിയമത്തിന് വിധേയമായി. ഏകവചനം, ബഹുവചനം, വലിയക്ഷരം, കൂടാതെ/അല്ലെങ്കിൽ അവൻ/അവൾ അല്ലെങ്കിൽ അവ എന്നിവയിൽ മുകളിലുള്ള പദങ്ങളുടെയോ മറ്റ് പദങ്ങളുടെയോ ഏതെങ്കിലും ഉപയോഗം പരസ്പരം മാറ്റാവുന്നതും അതിനാൽ അതിനെ പരാമർശിക്കുന്നതുമാണ്.

കുക്കികൾ

ഞങ്ങൾ കുക്കികളുടെ ഉപയോഗം ഉപയോഗിക്കുന്നു. ഓൺലൈൻ വീഡിയോ ഡൗൺലോഡർ ആക്‌സസ് ചെയ്യുന്നതിലൂടെ, online-videos-downloader.com-ന്റെ സ്വകാര്യതാ നയവുമായി യോജിച്ച് കുക്കികൾ ഉപയോഗിക്കാൻ നിങ്ങൾ സമ്മതിച്ചു. ഓരോ സന്ദർശനത്തിനും ഉപയോക്താവിന്റെ വിശദാംശങ്ങൾ വീണ്ടെടുക്കാൻ ഞങ്ങളെ അനുവദിക്കുന്നതിന് മിക്ക ഇന്ററാക്ടീവ് വെബ്‌സൈറ്റുകളും കുക്കികൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു. ഞങ്ങളുടെ വെബ്‌സൈറ്റ് സന്ദർശിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് എളുപ്പമാക്കുന്നതിന് ചില മേഖലകളുടെ പ്രവർത്തനം പ്രവർത്തനക്ഷമമാക്കുന്നതിന് ഞങ്ങളുടെ വെബ്‌സൈറ്റ് കുക്കികൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു. ഞങ്ങളുടെ ചില അനുബന്ധ/പരസ്യ പങ്കാളികളും കുക്കികൾ ഉപയോഗിച്ചേക്കാം.

അനുമതി

മറ്റുവിധത്തിൽ പ്രസ്താവിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ, ഓൺലൈൻ വീഡിയോ ഡൗൺലോഡറിലെ എല്ലാ മെറ്റീരിയലുകൾക്കുമുള്ള ബൗദ്ധിക സ്വത്തവകാശം online-videos-downloader.com കൂടാതെ/അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ ലൈസൻസർമാർ സ്വന്തമാക്കി. എല്ലാ ബൗദ്ധിക സ്വത്തവകാശങ്ങളും നിക്ഷിപ്തമാണ്. ഈ നിബന്ധനകളിലും വ്യവസ്ഥകളിലും സജ്ജീകരിച്ചിരിക്കുന്ന നിയന്ത്രണങ്ങൾക്ക് വിധേയമായി നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം ഉപയോഗത്തിനായി സൗജന്യ ഓൺലൈൻ വീഡിയോ ഡൌൺലോഡറിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ആക്സസ് ചെയ്യാം. നിങ്ങൾ ചെയ്യരുത്: ഈ കരാർ ഈ തീയതി മുതൽ ആരംഭിക്കും. വെബ്‌സൈറ്റിന്റെ ചില മേഖലകളിൽ അഭിപ്രായങ്ങളും വിവരങ്ങളും പോസ്റ്റുചെയ്യാനും കൈമാറാനും ഈ വെബ്‌സൈറ്റിന്റെ ഭാഗങ്ങൾ ഉപയോക്താക്കൾക്ക് അവസരം നൽകുന്നു. online-videos-downloader.com വെബ്‌സൈറ്റിൽ അവരുടെ സാന്നിധ്യത്തിന് മുമ്പായി അഭിപ്രായങ്ങൾ ഫിൽട്ടർ ചെയ്യുകയോ എഡിറ്റുചെയ്യുകയോ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുകയോ അവലോകനം ചെയ്യുകയോ ചെയ്യുന്നില്ല. ഓൺലൈൻ-വീഡിയോസ്-ഡൗൺലോഡർ.കോം, അതിന്റെ ഏജന്റുമാർ കൂടാതെ/അല്ലെങ്കിൽ അഫിലിയേറ്റുകളുടെ കാഴ്ചപ്പാടുകളും അഭിപ്രായങ്ങളും കമന്റുകൾ പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നില്ല. അഭിപ്രായങ്ങൾ അവരുടെ കാഴ്ചപ്പാടുകളും അഭിപ്രായങ്ങളും പോസ്റ്റുചെയ്യുന്ന വ്യക്തിയുടെ കാഴ്ചപ്പാടുകളും അഭിപ്രായങ്ങളും പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നു. ബാധകമായ നിയമങ്ങൾ അനുവദനീയമായ പരിധി വരെ, അഭിപ്രായങ്ങൾക്കോ ​​​​ഓൺലൈൻ-വീഡിയോകൾ-ഡൗൺലോഡർ.com ഏതെങ്കിലും ഉപയോഗം കൂടാതെ/അല്ലെങ്കിൽ പോസ്റ്റുചെയ്യുന്നതിന്റെ ഫലമായി ഉണ്ടാകുന്ന ബാധ്യതകൾ, നാശനഷ്ടങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ചെലവുകൾ എന്നിവയ്ക്ക് ബാധ്യസ്ഥരല്ല. ഈ വെബ്സൈറ്റിലെ അഭിപ്രായങ്ങളുടെ രൂപം. online-videos-downloader.com-ൽ എല്ലാ അഭിപ്രായങ്ങളും നിരീക്ഷിക്കാനും അനുചിതമോ കുറ്റകരമോ ഈ നിബന്ധനകളും വ്യവസ്ഥകളും ലംഘിക്കുന്നതോ ആയ ഏതെങ്കിലും അഭിപ്രായങ്ങൾ നീക്കം ചെയ്യാനുള്ള അവകാശം നിക്ഷിപ്തമാണ്. നിങ്ങൾ വാറന്റ് ചെയ്യുകയും പ്രതിനിധീകരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു: നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളിൽ ഏതെങ്കിലും എല്ലാ രൂപത്തിലും ഫോർമാറ്റുകളിലും മീഡിയയിലും ഉപയോഗിക്കുന്നതിനും പുനർനിർമ്മിക്കുന്നതിനും എഡിറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനും മറ്റുള്ളവരെ ഉപയോഗിക്കുന്നതിനും പുനർനിർമ്മിക്കുന്നതിനും എഡിറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനും മറ്റുള്ളവരെ അനുവദിക്കുന്നതിനും നിങ്ങൾ online-videos-downloader.com-ന് ഒരു നോൺ-എക്‌സ്‌ക്ലൂസീവ് ലൈസൻസ് നൽകുന്നു.

ഞങ്ങളുടെ ഉള്ളടക്കത്തിലേക്ക് ഹൈപ്പർലിങ്ക് ചെയ്യുന്നു

താഴെപ്പറയുന്ന സംഘടനകൾ മുൻകൂർ രേഖാമൂലമുള്ള അനുമതിയില്ലാതെ ഞങ്ങളുടെ വെബ്സൈറ്റിലേക്ക് ലിങ്ക് ചെയ്യാവുന്നതാണ്: ഈ ഓർഗനൈസേഷനുകൾ ഞങ്ങളുടെ ഹോം പേജിലേക്കോ പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങളിലേക്കോ മറ്റ് വെബ്‌സൈറ്റ് വിവരങ്ങളിലേക്കോ ലിങ്ക് ചെയ്തേക്കാം: (എ) ഒരു തരത്തിലും വഞ്ചനാപരമല്ല; (ബി) ലിങ്കിംഗ് പാർട്ടിയുടെയും അതിന്റെ ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെയും കൂടാതെ/അല്ലെങ്കിൽ സേവനങ്ങളുടെയും സ്പോൺസർഷിപ്പ്, അംഗീകാരം അല്ലെങ്കിൽ അംഗീകാരം എന്നിവ തെറ്റായി സൂചിപ്പിക്കുന്നില്ല; കൂടാതെ (സി) ലിങ്കിംഗ് പാർട്ടിയുടെ സൈറ്റിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ യോജിക്കുന്നു. ഇനിപ്പറയുന്ന തരത്തിലുള്ള ഓർഗനൈസേഷനുകളിൽ നിന്നുള്ള മറ്റ് ലിങ്ക് അഭ്യർത്ഥനകൾ ഞങ്ങൾ പരിഗണിക്കുകയും അംഗീകരിക്കുകയും ചെയ്യാം: ഞങ്ങൾ തീരുമാനിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ ഓർഗനൈസേഷനുകളിൽ നിന്നുള്ള ലിങ്ക് അഭ്യർത്ഥനകൾക്ക് ഞങ്ങൾ അംഗീകാരം നൽകും: (എ) ഈ ലിങ്ക് നമ്മളെയോ ഞങ്ങളുടെ അംഗീകൃത ബിസിനസ്സുകളെയോ പ്രതികൂലമായി കാണുന്നതിന് ഇടയാക്കില്ല; (ബി) സ്ഥാപനത്തിന് ഞങ്ങളുടെ പക്കൽ നെഗറ്റീവ് രേഖകളൊന്നും ഇല്ല; (സി) ഹൈപ്പർലിങ്കിന്റെ ദൃശ്യപരതയിൽ നിന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്ന നേട്ടം online-videos-downloader.com-ന്റെ അഭാവം നികത്തുന്നു; കൂടാതെ (ഡി) ലിങ്ക് പൊതുവായ ഉറവിട വിവരങ്ങളുടെ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ്. ലിങ്ക് ഉള്ളിടത്തോളം ഈ സംഘടനകൾ ഞങ്ങളുടെ ഹോം പേജിലേക്ക് ലിങ്ക് ചെയ്തേക്കാം: (എ) ഒരു തരത്തിലും വഞ്ചനാപരമല്ല; (ബി) ലിങ്കിംഗ് പാർട്ടിയുടെയും അതിന്റെ ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെയും സേവനങ്ങളുടെയും സ്പോൺസർഷിപ്പ്, അംഗീകാരം അല്ലെങ്കിൽ അംഗീകാരം എന്നിവ തെറ്റായി സൂചിപ്പിക്കുന്നില്ല; കൂടാതെ (സി) ലിങ്കിംഗ് പാർട്ടിയുടെ സൈറ്റിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ യോജിക്കുന്നു. മുകളിലെ ഖണ്ഡിക 2-ൽ ലിസ്റ്റുചെയ്തിരിക്കുന്ന ഓർഗനൈസേഷനുകളിൽ ഒരാളാണ് നിങ്ങളെങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ വെബ്‌സൈറ്റിലേക്ക് ലിങ്കുചെയ്യാൻ താൽപ്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ, നിങ്ങൾ online-videos-downloader.com-ലേക്ക് ഒരു ഇമെയിൽ അയച്ചുകൊണ്ട് ഞങ്ങളെ അറിയിക്കണം. ദയവായി നിങ്ങളുടെ പേര്, നിങ്ങളുടെ സ്ഥാപനത്തിന്റെ പേര്, കോൺടാക്റ്റ് വിവരങ്ങൾ, അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ സൈറ്റിന്റെ URL, ഞങ്ങളുടെ വെബ്‌സൈറ്റിലേക്ക് നിങ്ങൾ ലിങ്ക് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഏതെങ്കിലും URL-കളുടെ ഒരു ലിസ്റ്റ്, ഞങ്ങളുടെ സൈറ്റിലെ URL-കളുടെ ഒരു ലിസ്റ്റ് എന്നിവ ഉൾപ്പെടുത്തുക. ലിങ്ക്. പ്രതികരണത്തിനായി 2-3 ആഴ്ച കാത്തിരിക്കുക. അംഗീകൃത സ്ഥാപനങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ വെബ്‌സൈറ്റിലേക്ക് ഇനിപ്പറയുന്ന രീതിയിൽ ഹൈപ്പർലിങ്ക് ചെയ്തേക്കാം: ഒരു വ്യാപാരമുദ്ര ലൈസൻസ് ഉടമ്പടി ലിങ്ക് ചെയ്യുന്നതിന് online-videos-downloader.com-ന്റെ ലോഗോയുടെയോ മറ്റ് കലാസൃഷ്ടികളുടെയോ ഉപയോഗം അനുവദിക്കില്ല.

iFrames

മുൻകൂട്ടിയുള്ള അംഗീകാരവും രേഖാമൂലമുള്ള അനുമതിയും കൂടാതെ, ഞങ്ങളുടെ വെബ്പേജുകൾക്ക് ഞങ്ങളുടെ ഫ്രെയിമുകളുടെ ദൃശ്യരൂപമോ അവതരണമോ മാറ്റാൻ നിങ്ങൾക്കാവില്ല.

ഉള്ളടക്ക ബാധ്യത

നിങ്ങളുടെ വെബ്സൈറ്റിൽ ദൃശ്യമാകുന്ന ഏത് ഉള്ളടക്കത്തിനും ഞങ്ങൾ ഉത്തരവാദികളായിരിക്കില്ല. നിങ്ങളുടെ വെബ്സൈറ്റിൽ ഉയർന്നുവരുന്ന എല്ലാ ക്ലെയിമുകൾക്കെതിരെയും ഞങ്ങളെ പരിരക്ഷിക്കുകയും സംരക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതാണെന്ന് നിങ്ങൾ അംഗീകരിക്കുന്നു. ഇല്ല ലിങ്ക് (ങ്ങൾ) അല്ലെങ്കിൽ ലംഘിക്കുന്ന, അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും മൂന്നാം കക്ഷി അവകാശങ്ങൾ, ലംഘനം അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് ലംഘനം വാദിക്കുന്ന, അവമതി അശ്ലീല ക്രിമിനൽ ആയി വ്യാഖ്യാനിച്ചു ഏതു വെബ്സൈറ്റ് ദൃശ്യമാകണം, അല്ലെങ്കിൽ നിയമലംഘനം ഏത്.

നിങ്ങളുടെ സ്വകാര്യത

ദയവായി സ്വകാര്യതാ നയം വായിക്കുക

അവകാശങ്ങളുടെ റിസർവേഷൻ

എല്ലാ ലിങ്കുകളിലേക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും പ്രത്യേക ലിങ്കിനേയും ഞങ്ങളുടെ വെബ്സൈറ്റിൽ നിന്നും നീക്കംചെയ്യാൻ അഭ്യർത്ഥിക്കാൻ ഞങ്ങൾക്ക് അവകാശമുണ്ട്. അഭ്യർത്ഥനപ്രകാരം ഉടൻതന്നെ ഞങ്ങളുടെ ലിങ്കുകളിലേക്കുള്ള എല്ലാ ലിങ്കുകളും നിങ്ങൾ നീക്കംചെയ്യാൻ നിങ്ങൾ സമ്മതിക്കുന്നു. ഈ നിബന്ധനകൾക്കും വ്യവസ്ഥകൾക്കുമുള്ള അവകാശം ഞങ്ങൾ ഏറ്റെടുക്കുന്നു കൂടാതെ ഏത് സമയത്തും നയവുമായി ലിങ്കുചെയ്തിരിക്കുന്നു. തുടർച്ചയായി ഞങ്ങളുടെ വെബ്സൈറ്റുമായി ബന്ധിപ്പിക്കുന്നതിലൂടെ, ഈ ലിങ്കിങ് നിബന്ധനകളും വ്യവസ്ഥകളും ബന്ധിപ്പിക്കുന്നതിന് നിങ്ങൾ സമ്മതിക്കുകയും അംഗീകരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

ഞങ്ങളുടെ വെബ്സൈറ്റിൽ നിന്നും ലിങ്കുകൾ നീക്കംചെയ്യൽ

ഏതെങ്കിലും കാരണത്താൽ കുറ്റകരമായ എന്തെങ്കിലും ലിങ്ക് ഞങ്ങളുടെ വെബ്‌സൈറ്റിൽ നിങ്ങൾ കണ്ടെത്തുകയാണെങ്കിൽ, ഏത് നിമിഷവും ഞങ്ങളെ ബന്ധപ്പെടാനും അറിയിക്കാനും നിങ്ങൾക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ട്. ലിങ്കുകൾ നീക്കം ചെയ്യുന്നതിനുള്ള അഭ്യർത്ഥനകൾ ഞങ്ങൾ പരിഗണിക്കും, എന്നാൽ നിങ്ങളോട് നേരിട്ട് പ്രതികരിക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ അതിനോ ഞങ്ങൾ ബാധ്യസ്ഥരല്ല. ഈ വെബ്‌സൈറ്റിലെ വിവരങ്ങൾ ശരിയാണെന്ന് ഞങ്ങൾ ഉറപ്പുനൽകുന്നില്ല, അതിന്റെ പൂർണതയോ കൃത്യതയോ ഞങ്ങൾ ഉറപ്പുനൽകുന്നില്ല; വെബ്‌സൈറ്റ് ലഭ്യമാണെന്നോ വെബ്‌സൈറ്റിലെ മെറ്റീരിയൽ അപ് ടു ഡേറ്റായി സൂക്ഷിക്കുന്നുണ്ടെന്നോ ഞങ്ങൾ ഉറപ്പുനൽകുന്നില്ല.

നിരാകരണം

ബാധകമായ നിയമം അനുവദിക്കുന്ന പരമാവധി പരിധിവരെ, ഞങ്ങളുടെ വെബ്സൈറ്റിലേക്കും ഈ വെബ്സൈറ്റിന്റെ ഉപയോഗവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ പ്രതിനിധാനങ്ങളും വാറന്റികളും വ്യവസ്ഥകളും ഞങ്ങൾ ഒഴിവാക്കും. ഈ നിരാകരണത്തിൽ എന്തും ചെയ്യും: ഈ വിഭാഗത്തിലും ഈ നിരാകരണത്തിൽ മറ്റിടങ്ങളിലും സജ്ജീകരിച്ചിരിക്കുന്ന ബാധ്യതയുടെ പരിമിതികളും നിരോധനങ്ങളും: (എ) മുമ്പത്തെ ഖണ്ഡികയ്ക്ക് വിധേയമാണ്; കൂടാതെ (ബി) കരാറിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ബാധ്യതകൾ ഉൾപ്പെടെ, നിരാകരണത്തിന് കീഴിലുണ്ടാകുന്ന എല്ലാ ബാധ്യതകളും നിയന്ത്രിക്കുക, നിയമപരമായ കടമയുടെ ലംഘനം. വെബ്‌സൈറ്റും വെബ്‌സൈറ്റിലെ വിവരങ്ങളും സേവനങ്ങളും സൗജന്യമായി നൽകുന്നിടത്തോളം, ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള നഷ്‌ടത്തിനും കേടുപാടുകൾക്കും ഞങ്ങൾ ഉത്തരവാദികളായിരിക്കില്ല.