ഓൺലൈൻ വീഡിയോ ഡൗൺലോഡർക്കുള്ള സേവന നിബന്ധനകൾ

ഓൺലൈൻ വീഡിയോ ഡൗൺലോഡറിലേക്ക് സ്വാഗതം

ഈ നിബന്ധനകളും വ്യവസ്ഥകളും https://online-videos-downloader.com/ എന്നതിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഓൺലൈൻ വീഡിയോ ഡൗൺലോഡർമാരുടെ വെബ്‌സൈറ്റിന്റെ ഉപയോഗത്തിനുള്ള നിയമങ്ങളും നിയന്ത്രണങ്ങളും വിവരിക്കുന്നു.

ഈ വെബ്സൈറ്റ് (online-videos-downloader.com) ആക്സസ് ചെയ്യുന്നതിലൂടെ നിങ്ങൾ ഈ നിബന്ധനകളും വ്യവസ്ഥകളും അംഗീകരിക്കുന്നതായി ഞങ്ങൾ അനുമാനിക്കുന്നു. ഈ പേജിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന എല്ലാ നിബന്ധനകളും വ്യവസ്ഥകളും സ്വീകരിക്കാൻ നിങ്ങൾ സമ്മതിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ ഓൺലൈൻ വീഡിയോ ഡൗൺലോഡർ ഉപയോഗിക്കുന്നത് തുടരരുത്.

ഇനിപ്പറയുന്ന നിബന്ധനകൾ ഈ നിബന്ധനകൾക്കും സ്വകാര്യതാ പ്രസ്താവനയ്ക്കും നിരാകരണ അറിയിപ്പിനും എല്ലാ കരാറുകൾക്കും ബാധകമാണ്: “ക്ലയന്റ്”, “നിങ്ങൾ”, “നിങ്ങളുടെ” എന്നിവ നിങ്ങളെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു, ഈ വെബ്‌സൈറ്റിൽ ലോഗിൻ ചെയ്യുന്നതും കമ്പനിയുടെ നിബന്ധനകളും വ്യവസ്ഥകളും പാലിക്കുന്ന വ്യക്തിയും. “കമ്പനി”, “നമ്മുടേത്”, “ഞങ്ങൾ”, “ഞങ്ങളുടെ”, “ഞങ്ങൾ” എന്നിവ ഞങ്ങളുടെ കമ്പനിയെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. “പാർട്ടി”, “പാർട്ടികൾ” അല്ലെങ്കിൽ “ഞങ്ങളെ” എന്നത് ക്ലയന്റിനെയും നമ്മെയും സൂചിപ്പിക്കുന്നു. എല്ലാ നിബന്ധനകളും ക്ലയന്റിന് ഞങ്ങളുടെ സഹായ പ്രക്രിയ ഏറ്റെടുക്കുന്നതിന് ആവശ്യമായ പേയ്‌മെന്റിന്റെ ഓഫർ, സ്വീകാര്യത, പരിഗണന എന്നിവയെ പരാമർശിക്കുന്നു, കമ്പനിയുടെ പ്രഖ്യാപിത സേവനങ്ങളുടെ വ്യവസ്ഥയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ക്ലയന്റിന്റെ ആവശ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റുന്നതിനുള്ള വ്യക്തമായ ഉദ്ദേശ്യത്തിനായി. കൂടാതെ നെതർലാൻഡ്‌സിന്റെ നിലവിലുള്ള നിയമത്തിന് വിധേയവുമാണ്. മേൽപ്പറഞ്ഞ പദാവലിയിലോ മറ്റ് പദങ്ങളിലോ ഉള്ള ഏകവചനം, ബഹുവചനം, വലിയക്ഷരമാക്കൽ കൂടാതെ / അല്ലെങ്കിൽ അവൻ / അവൾ അല്ലെങ്കിൽ അവ പരസ്പരം കൈമാറ്റം ചെയ്യാവുന്നവയായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു, അതിനാൽ അവ പരാമർശിക്കുന്നു.

കുക്കികൾ

ഞങ്ങൾ കുക്കികളുടെ ഉപയോഗം ഉപയോഗിക്കുന്നു. ഓൺലൈൻ വീഡിയോ ഡൗൺലോഡർ ആക്‌സസ് ചെയ്യുന്നതിലൂടെ, online-videos-downloader.com-ന്റെ സ്വകാര്യതാ നയവുമായി യോജിച്ച് കുക്കികൾ ഉപയോഗിക്കാൻ നിങ്ങൾ സമ്മതിച്ചു.

ഓരോ സന്ദർശനത്തിനായും ഉപയോക്താവിന്റെ വിശദാംശങ്ങൾ വീണ്ടെടുക്കാൻ ഞങ്ങളെ അനുവദിക്കുന്ന കൂടുതൽ സംവേദനാത്മക വെബ്സൈറ്റുകൾ കുക്കികൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു. ഞങ്ങളുടെ വെബ് സൈറ്റ് സന്ദർശിക്കുന്നവർക്ക് എളുപ്പമാക്കുന്നതിന് ചില ഏരിയകളുടെ പ്രവർത്തനക്ഷമത പ്രവർത്തനക്ഷമമാക്കാൻ കുക്കികൾ ഞങ്ങളുടെ വെബ്സൈറ്റിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നു. ഞങ്ങളുടെ അഫിലിയേറ്റ് / പരസ്യ പങ്കാളികൾ ചില കുക്കികൾ ഉപയോഗിക്കാം.

അനുമതി

മറ്റുവിധത്തിൽ പ്രസ്താവിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ, ഓൺലൈൻ വീഡിയോ ഡൗൺലോഡറിലെ എല്ലാ മെറ്റീരിയലുകൾക്കുമുള്ള ബൗദ്ധിക സ്വത്തവകാശം online-videos-downloader.com കൂടാതെ/അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ ലൈസൻസർമാർ സ്വന്തമാക്കി. എല്ലാ ബൗദ്ധിക സ്വത്തവകാശങ്ങളും നിക്ഷിപ്തമാണ്. ഈ നിബന്ധനകളിലും വ്യവസ്ഥകളിലും സജ്ജീകരിച്ചിരിക്കുന്ന നിയന്ത്രണങ്ങൾക്ക് വിധേയമായി നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം ഉപയോഗത്തിനായി സൗജന്യ ഓൺലൈൻ വീഡിയോ ഡൗൺലോഡറിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ആക്‌സസ് ചെയ്യാം.

നിങ്ങൾ ചെയ്യരുത്:

ഈ കരാർ തീയതിയിൽ ആരംഭിക്കും.

വെബ്‌സൈറ്റിന്റെ ചില മേഖലകളിൽ അഭിപ്രായങ്ങളും വിവരങ്ങളും പോസ്റ്റുചെയ്യാനും കൈമാറാനും ഈ വെബ്‌സൈറ്റിന്റെ ഭാഗങ്ങൾ ഉപയോക്താക്കൾക്ക് അവസരം നൽകുന്നു. online-videos-downloader.com വെബ്‌സൈറ്റിൽ അവരുടെ സാന്നിധ്യത്തിന് മുമ്പ് അഭിപ്രായങ്ങൾ ഫിൽട്ടർ ചെയ്യുകയോ എഡിറ്റുചെയ്യുകയോ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുകയോ അവലോകനം ചെയ്യുകയോ ചെയ്യുന്നില്ല. അഭിപ്രായങ്ങൾ, online-videos-downloader.com, അതിന്റെ ഏജന്റുമാർ കൂടാതെ/അല്ലെങ്കിൽ അഫിലിയേറ്റുകളുടെ കാഴ്ചപ്പാടുകളും അഭിപ്രായങ്ങളും പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നില്ല. അഭിപ്രായങ്ങൾ അവരുടെ കാഴ്ചപ്പാടുകളും അഭിപ്രായങ്ങളും പോസ്റ്റുചെയ്യുന്ന വ്യക്തിയുടെ കാഴ്ചപ്പാടുകളും അഭിപ്രായങ്ങളും പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നു. ബാധകമായ നിയമങ്ങൾ അനുവദനീയമായ പരിധി വരെ, അഭിപ്രായങ്ങൾക്കോ ​​​​ഓൺലൈൻ-വീഡിയോകൾ-downloader.com ഏതെങ്കിലും ഉപയോഗം കൂടാതെ/അല്ലെങ്കിൽ പോസ്റ്റുചെയ്യുന്നതിന്റെ ഫലമായി ഉണ്ടാകുന്ന ബാധ്യതകൾ, നാശനഷ്ടങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ചെലവുകൾ എന്നിവയ്ക്ക് ബാധ്യസ്ഥരല്ല. ഈ വെബ്സൈറ്റിലെ അഭിപ്രായങ്ങളുടെ രൂപം.

online-videos-downloader.com-ൽ എല്ലാ അഭിപ്രായങ്ങളും നിരീക്ഷിക്കാനും അനുചിതമോ കുറ്റകരമോ ഈ നിബന്ധനകളും വ്യവസ്ഥകളും ലംഘിക്കുന്നതോ ആയ ഏതെങ്കിലും അഭിപ്രായങ്ങൾ നീക്കം ചെയ്യാനുള്ള അവകാശം നിക്ഷിപ്തമാണ്.

നിങ്ങൾ വാറന്റുചെയ്ത് പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു:

നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളിൽ ഏതെങ്കിലും എല്ലാ രൂപത്തിലും ഫോർമാറ്റുകളിലും മീഡിയയിലും ഉപയോഗിക്കുന്നതിനും പുനർനിർമ്മിക്കുന്നതിനും എഡിറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനും മറ്റുള്ളവരെ ഉപയോഗിക്കുന്നതിനും പുനർനിർമ്മിക്കുന്നതിനും എഡിറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനും മറ്റുള്ളവരെ അനുവദിക്കുന്നതിനും നിങ്ങൾ online-videos-downloader.com-ന് ഒരു നോൺ-എക്‌സ്‌ക്ലൂസീവ് ലൈസൻസ് നൽകുന്നു.

ഞങ്ങളുടെ ഉള്ളടക്കത്തിലേക്ക് ഹൈപ്പർലിങ്ക് ചെയ്യുന്നു

താഴെപ്പറയുന്ന സംഘടനകൾ മുൻകൂർ രേഖാമൂലമുള്ള അനുമതിയില്ലാതെ ഞങ്ങളുടെ വെബ്സൈറ്റിലേക്ക് ലിങ്ക് ചെയ്യാവുന്നതാണ്:

ഈ സംഘടനകൾ നമ്മുടെ ഹോം പേജിലേക്കോ, പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങളിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് വെബ് സൈറ്റിലേക്കോ ലിങ്ക് ബന്ധിപ്പിക്കുന്നതുവരെ ബന്ധിപ്പിക്കാം: (എ) വഞ്ചനാപരമല്ല; (ബി) ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന പാർട്ടിയുടെയോ അതിന്റെ ഉൽപന്നങ്ങളുടെയും കൂടാതെ / അല്ലെങ്കിൽ സേവനങ്ങളുടെ സ്പോൺസർഷിപ്പ്, അംഗീകാരം, അംഗീകാരം എന്നിവ തെറ്റായി നൽകുന്നില്ല; (സി) ലിങ്കുചെയ്യുന്ന പാർട്ടിയുടെ സൈറ്റിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ്.

താഴെ പറയുന്ന തരത്തിലുള്ള ഓർഗനൈസേഷനുകളിൽ നിന്ന് ഞങ്ങൾ മറ്റ് ലിങ്ക് അഭ്യർത്ഥനകൾ പരിഗണിക്കുകയും അംഗീകരിക്കുകയും ചെയ്യാം:

ഞങ്ങൾ തീരുമാനിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ ഓർഗനൈസേഷനുകളിൽ നിന്നുള്ള ലിങ്ക് അഭ്യർത്ഥനകൾക്ക് ഞങ്ങൾ അംഗീകാരം നൽകും: (എ) ലിങ്ക് നമ്മളെയോ ഞങ്ങളുടെ അംഗീകൃത ബിസിനസുകളിലേക്കോ പ്രതികൂലമായി കാണപ്പെടില്ല; (ബി) സ്ഥാപനത്തിന് ഞങ്ങളുടെ പക്കൽ നെഗറ്റീവ് രേഖകളൊന്നും ഇല്ല; (സി) ഹൈപ്പർലിങ്കിന്റെ ദൃശ്യപരതയിൽ നിന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്ന നേട്ടം online-videos-downloader.com-ന്റെ അഭാവം നികത്തുന്നു; കൂടാതെ (ഡി) ലിങ്ക് പൊതുവായ ഉറവിട വിവരങ്ങളുടെ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ്.

ഈ സംഘടനകൾ വളരെക്കാലം കഴിയുന്നത്ര ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മുടെ ഹോം പേജിലേക്ക് ലിങ്ക് ചെയ്യാം: (എ) വഞ്ചനാപരമല്ല; (ബി) ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന പാർട്ടിയുടെയും അതിന്റെ ഉൽപന്നങ്ങളുടെയും സേവനങ്ങളുടെയും സ്പോൺസർഷിപ്പ്, അംഗീകാരം, അല്ലെങ്കിൽ അംഗീകാരം എന്നിവ തെറ്റായി നൽകുന്നില്ല; (സി) ലിങ്കുചെയ്യുന്ന പാർട്ടിയുടെ സൈറ്റിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ്.

മുകളിലെ ഖണ്ഡിക 2-ൽ ലിസ്റ്റുചെയ്തിരിക്കുന്ന ഓർഗനൈസേഷനുകളിൽ ഒരാളാണ് നിങ്ങളെങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ വെബ്‌സൈറ്റിലേക്ക് ലിങ്ക് ചെയ്യാൻ താൽപ്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ, നിങ്ങൾ online-videos-downloader.com-ലേക്ക് ഒരു ഇമെയിൽ അയച്ചുകൊണ്ട് ഞങ്ങളെ അറിയിക്കണം. നിങ്ങളുടെ പേര്, നിങ്ങളുടെ സ്ഥാപനത്തിന്റെ പേര്, കോൺടാക്റ്റ് വിവരങ്ങൾ, അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ സൈറ്റിന്റെ URL, ഞങ്ങളുടെ വെബ്‌സൈറ്റിലേക്ക് നിങ്ങൾ ലിങ്ക് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഏതെങ്കിലും URL-കളുടെ ഒരു ലിസ്റ്റ്, ഞങ്ങളുടെ സൈറ്റിലെ URL-കളുടെ ഒരു ലിസ്റ്റ് എന്നിവ ഉൾപ്പെടുത്തുക. ലിങ്ക്. പ്രതികരണത്തിനായി 2-3 ആഴ്ച കാത്തിരിക്കുക.

അംഗീകൃത ഓർഗനൈസേഷനുകൾ ഞങ്ങളുടെ വെബ്സൈറ്റിലേക്ക് ഹൈപ്പർലിങ്ക് ചെയ്തേക്കാം:

ഒരു വ്യാപാരമുദ്ര ലൈസൻസ് ഉടമ്പടി ലിങ്ക് ചെയ്യുന്നതിന് online-videos-downloader.com-ന്റെ ലോഗോയുടെയോ മറ്റ് കലാസൃഷ്ടികളുടെയോ ഉപയോഗം അനുവദിക്കില്ല.

iFrames

മുൻകൂട്ടിയുള്ള അംഗീകാരവും രേഖാമൂലമുള്ള അനുമതിയും കൂടാതെ, ഞങ്ങളുടെ വെബ്പേജുകൾക്ക് ഞങ്ങളുടെ ഫ്രെയിമുകളുടെ ദൃശ്യരൂപമോ അവതരണമോ മാറ്റാൻ നിങ്ങൾക്കാവില്ല.

ഉള്ളടക്ക ബാധ്യത

നിങ്ങളുടെ വെബ്സൈറ്റിൽ ദൃശ്യമാകുന്ന ഏത് ഉള്ളടക്കത്തിനും ഞങ്ങൾ ഉത്തരവാദികളായിരിക്കില്ല. നിങ്ങളുടെ വെബ്സൈറ്റിൽ ഉയർന്നുവരുന്ന എല്ലാ ക്ലെയിമുകൾക്കെതിരെയും ഞങ്ങളെ പരിരക്ഷിക്കുകയും സംരക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതാണെന്ന് നിങ്ങൾ അംഗീകരിക്കുന്നു. ഇല്ല ലിങ്ക് (ങ്ങൾ) അല്ലെങ്കിൽ ലംഘിക്കുന്ന, അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും മൂന്നാം കക്ഷി അവകാശങ്ങൾ, ലംഘനം അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് ലംഘനം വാദിക്കുന്ന, അവമതി അശ്ലീല ക്രിമിനൽ ആയി വ്യാഖ്യാനിച്ചു ഏതു വെബ്സൈറ്റ് ദൃശ്യമാകണം, അല്ലെങ്കിൽ നിയമലംഘനം ഏത്.

നിങ്ങളുടെ സ്വകാര്യത

ദയവായി സ്വകാര്യതാ നയം വായിക്കുക

അവകാശങ്ങളുടെ റിസർവേഷൻ

എല്ലാ ലിങ്കുകളിലേക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും പ്രത്യേക ലിങ്കിനേയും ഞങ്ങളുടെ വെബ്സൈറ്റിൽ നിന്നും നീക്കംചെയ്യാൻ അഭ്യർത്ഥിക്കാൻ ഞങ്ങൾക്ക് അവകാശമുണ്ട്. അഭ്യർത്ഥനപ്രകാരം ഉടൻതന്നെ ഞങ്ങളുടെ ലിങ്കുകളിലേക്കുള്ള എല്ലാ ലിങ്കുകളും നിങ്ങൾ നീക്കംചെയ്യാൻ നിങ്ങൾ സമ്മതിക്കുന്നു. ഈ നിബന്ധനകൾക്കും വ്യവസ്ഥകൾക്കുമുള്ള അവകാശം ഞങ്ങൾ ഏറ്റെടുക്കുന്നു കൂടാതെ ഏത് സമയത്തും നയവുമായി ലിങ്കുചെയ്തിരിക്കുന്നു. തുടർച്ചയായി ഞങ്ങളുടെ വെബ്സൈറ്റുമായി ബന്ധിപ്പിക്കുന്നതിലൂടെ, ഈ ലിങ്കിങ് നിബന്ധനകളും വ്യവസ്ഥകളും ബന്ധിപ്പിക്കുന്നതിന് നിങ്ങൾ സമ്മതിക്കുകയും അംഗീകരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

ഞങ്ങളുടെ വെബ്സൈറ്റിൽ നിന്നും ലിങ്കുകൾ നീക്കംചെയ്യൽ

ഏതെങ്കിലും കാരണവശാൽ ഞങ്ങളുടെ സൈറ്റിൽ എന്തെങ്കിലും ലിങ്ക് കണ്ടെത്തുകയാണെങ്കിൽ, നിങ്ങൾക്ക് ഏതു നിമിഷവും ബന്ധപ്പെടാനും വിവരങ്ങൾ അറിയിക്കാനും കഴിയും. ലിങ്കുകൾ നീക്കംചെയ്യാൻ ഞങ്ങൾ അഭ്യർത്ഥനകൾ പരിഗണിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങൾക്ക് ബാധ്യതയല്ല അല്ലെങ്കിൽ നേരിട്ടോ പ്രതികരിക്കുന്നതിനോ ഞങ്ങൾ നേരിട്ട് പ്രതികരിക്കില്ല.

ഈ വെബ്സൈറ്റിലെ വിവരങ്ങൾ ശരിയാണെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തുന്നില്ല, ഞങ്ങൾ അതിന്റെ പൂർണതയോ കൃത്യതയോ നൽകുന്നില്ല; വെബ്സൈറ്റിൽ ലഭ്യമാണോ അല്ലെങ്കിൽ വെബ്സൈറ്റിലെ മെറ്റീരിയൽ കാലികമായി നിലനിൽക്കുന്നുവെന്നോ ഉറപ്പുവരുത്താൻ ഞങ്ങൾ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നില്ല.

നിരാകരണം

ബാധകമായ നിയമം അനുവദിക്കുന്ന പരമാവധി പരിധിവരെ, ഞങ്ങളുടെ വെബ്സൈറ്റിലേക്കും ഈ വെബ്സൈറ്റിന്റെ ഉപയോഗവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ പ്രതിനിധാനങ്ങളും വാറന്റികളും വ്യവസ്ഥകളും ഞങ്ങൾ ഒഴിവാക്കും. ഈ നിരാകരണത്തിൽ എന്തും ചെയ്യും:

ഈ വിഭാഗത്തിലും മറ്റെവിടെയെങ്കിലും ഈ നിരാകരണത്തിലുമുള്ള ബാധ്യതയുടെ പരിമിതികളും നിരോധനങ്ങളും: (എ) മുൻ ഖണ്ഡികയ്ക്ക് വിധേയമാണ്; (ബി) കരാർ, ബാധ്യതകൾ, നിയമപരമായ ചുമതല ലംഘനം തുടങ്ങിയ ബാധ്യതകൾ ഉൾപ്പെടെ നിരാകരണത്തിൻ കീഴിൽ വരുന്ന എല്ലാ ബാധ്യതകളെയും നിയന്ത്രിക്കുക.

വെബ്സൈറ്റിന്റെ വെബ്സൈറ്റും വിവരവും സേവനങ്ങളും സൌജന്യമായി നൽകപ്പെടുന്നിടത്തോളം കാലം, ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള എന്തെങ്കിലും നഷ്ടത്തിനോ നാശനഷ്ടത്തിനോ നാം ഉത്തരവാദികളായിരിക്കില്ല.©2022 ONLINE-VIDEOS-DOWNLOADER.COM